عضویت مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه (APAC )

ضمن عرض تبریک پیوستن مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه (APAC)به اداره استاندارد-صنعتگران-آزمایشگاههای تأیید صلاحیت شده ملی ،آزمایشگاه شرکت بازرسی شرکت توسعه گاز افتخار دارد در راستای انجام  آزمون های دوره…