محصولات

محصولات:

گازهای میکس PPM و درصدی

گازهای مورد نیاز صنایع نفت ،گاز،پتروشیمی و صنایع وابسته

گازهای خاص آزمایشگاهی در حد PPM

گازهای خاص کالیبراسیون در حد PPB

واردات انواع گازهای خاص

تأمین و توزیع انواع مایعات گازی (آرگون-اکسیژن-ازت-CO2 و …)